Medycyna Szkolna

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
 

Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów i typu szkoły, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Świadczenia są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu-w przychodni/ośrodku zdrowia.
 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych,
 • kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorowymi,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl